ประวัติวิทยากร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรศิลปอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ปัจจุบัน

• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน กรมส่งเสริมการส่งออก
• ที่ปรึกษาด้านการจดและตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา