ประวัติวิทยากร

 

 

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เรดดี้ แพลนเน็ต จำกัด

Mr. Burin Kledmanee
Chief Operating Officer
ReadyPlanet Co., Ltd.

 

การศึกษา

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขา Industrial Engineering (IE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

ประสบการณ์การบรรยาย และ งานสมาคมต่าง ๆ

 

1. อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย

• อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท Retail to E-commerce วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553 – ปัจจุบัน

• อาจารย์พิเศษ ปริญญาโทและตรีด้าน E-commerce คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 – ปัจจุบัน

• อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท และ เอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (CUTIP) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปี 2558 – ปัจจุบัน

 

2. กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 4 สมัย จนถึงปัจจุบัน (Thai e-Commerce Association)

ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ในการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้ใช้เครื่องมือดิจิทัลและอีคอมเมิร์ช เช่น โครงการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)  โครงการร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (DIP)  โครงการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) เป็นต้น ตัวอย่างโครงการเช่น Thailand Online Megasales, Thailand E-commerce Week,
E-biz expo เป็นต้น

 

3. อดีตกรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  (Thai Webmaster Association) 

 

4. วิทยากรงานสัมมนาด้าน e-commerce และการตลาดออนไลน์ร่วมกับภาครัฐละเอกชนต่างๆมากมาย เช่น

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)  

• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (DIP)   

• สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• สำนักงานสถิติแห่งชาติ

• สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

• สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ธนาคารกรุงเทพ 

• ธนาคารกสิกรไทย

• ธนาคารไทยพาณิชย์ 

• ธนาคารทหารไทย 

• ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเอกชน ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

6. ผลงานเขียนด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

• Tools to Win “30 เครื่องมือเพิ่มกำไร”

• Presentation to Win “Present สะกดใจ”